So sánh sản phẩm

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

                Tôn trọng:

                               - Tôn trọng bản thân;
                               - Tôn trọng đồng nghiệp;
                               - Tôn trọng Công ty;
                               - Tôn trọng lãnh đạo
                               - Tôn trọng đối tác;
                               - Tôn trọng khách hàng
                               - Trung thực

               Tuân thủ:

                              - Tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam cũng như quốc tế.
                             - Tuân thủ quy định, chính sách của Công ty.

              Ý chí:

                            - Sẵn sàng đối đầu với thử thách
                            - Nỗ lực và quyết tâm tìm mọi giải pháp để vượt qua.
                            - Không ngừng học tập trau dồi đạo đức, trí thức

Tags:,

Chat Facebook