So sánh sản phẩm

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

- Mở rộng chương trình hợp tác phát triển chăn nuôi gia súc; Nuôi trồng, khai thác thủy sản tạo cơ sở vững chắc cho hình thành thị trường cung cấp bền vững cả về số lượng và chất lượng.

- Phát triển các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản. Đa dạng hóa nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng cao. Hình thành chuỗi liên kết vững chắc từ trồng trọt, nuôi trồng,.... đến phân phối.

- Phục vụ lợi ích cốt lõi cho bạn hàng, khách hàng
- Khẳng định vị thế của Công ty trong khu vực và thế giới

Mục tiêu phát triển bền vững:

- Tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận.

- Phát triển kinh tế bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và chia sẻ cho cộng đồng.

- Tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.

Tags:,

Chat Facebook